Punem județul Giurgiu pe harta educației din România

Descriere proiect: 

Sistemul educațional neperformat afectează comunitățile pe termen lung, perpetuează starea de sărăcie, împiedică asigurarea unei coeziuni sociale și teritoriale, nu permite accesul la locuri de muncă a celor care nu au un parcurs școlar care îi pregătească pentru o economie bazată pe cunoaștere și inovare (așa cum este prevăzut în strategia europeanăEuropa 2020).

Un sistem educațional lipsit de resurse, în care sunt utilizate metode pedagogice nealiniate învățământului modern, un sistem educațional care nu pregătește indivizii pentru a fi performanță în societatea actuală va fi în cele din urmă un sistem educațional anacronic, lipsit de atractivitate, care nu stârnește curiozitate și nu incită la inovare.

Consecințele înregistrate pe termen scurt se vor reflecta în menținerea și chiar scăderea performanțelor școlare, întreruperea parcursului educațional pentru cel puțin 50% dintre copiii cu vârste cuprinse între 0-14 ani până în sau în clasa a VIII-a (deși învățământul este obligatoriu până la clasa a X-a), scăderea numărului de cadre didactice care au competențele necesare pentru a lucra cu copiii pentru vor caută locuri de muncă în alte școli unde sunt mai multe oportunități.

Durata:

Mai 2018 - Aprilie 2021

Proiectul „Punem județul Giurgiu pe harta educației din Româniase adresează unui număr de 908 de persoane, din care 688 de copii, 105 cadre didactice și 115 părinți din 5 comunități rurale aparținând județului Giurgiu.

Evaluarea nevoilor la nivel local a evidențiat principalele probleme care afectează calitatea învățământului în comunitățile vizate:

– capacitatea scăzută a copiilor de a face față examenului de capacitate;

– nivel ridicat de părăsire timpurie a școlii;

interes scăzut pentru educație din partea copiilor și familiilor;

peste jumătate din adulții din comunele vizate au maxim 8 clase absolvite, astfel părinții dețin abilități limitate necesare susțină dezvoltarea personală și școlară a copiilor;

– dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor nu este încurajată de către sau în școală, în școlile vizate nu există o planificare a activităților extra-curriculare sau non formale, cadrele didactice se concentrează pe învățarea formală și conceptul de abilități de viață nu le este familiar acestora;

– participarea scăzută la formare profesională corelată cu lipsa informațiilor și un nivel scăzut de interes pentru dezvoltarea de programe educaționale centrate pe nevoile copiilor, nu aduce plus valoare procesului educațional și nu contribuie la creșterea interesului copiilor pentru școală;

în lipsa unor modele la care se raporteze, valorile împărtășite la nivelul comunității nu încurajează muncă voluntară sau ajutorul mutual. 

Proiectul propune implementarea unui program complex de măsuri integrate răspuns la problemele identificate în cele 5 comunități rurale din jud. Giurgiu. Analiza nevoilor educaționale și sociale din Stoenești, Crevedia Mare, Cosoba, Trestieni și Cartojani este punctul de pornire pentru gereararea unor soluții sustenabile. În contextul în care județul se confruntă cu procente foarte mari atât în ceea ce privește analfabetismul, cât și integrarea giurgiuvenilor pe piața muncii, problema principala identificată în cele 5 comunități și adresată de proiect o reprezintă sistemul educațional neperformat (reflectat în gradul ridicat de absenteism – mult peste media națională și performanțele slabe la examenul de capacitate).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea unui program complex de măsuri integrate care capaciteze toți actorii importanți în procesul educațional, la nivelul a 5 comunități din județul Giurgiu, pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, creșterea calității procesului educațional în grădinițe și școli și introducerea de formule educaționale inovatoare bazate pe nevoile elevilor.

Obiective specifice:

Creșterea gradului de participare la învățământul antepreșcolar și preșcolar a unui număr de 148 copiii (45 de copii cu vârstă de 2-3 ani și 103 copii cu vârstă de 3-5 ani), aparținând grupului țintă.

Creșterea gradului de informare și conștientizare locală privind importanța participării parentale la îngrijirea și educația timpurie a copilului.

Reducerea și prevenirea abandonului școlar prin măsuri integrate de prevenire a abandonului școlar, pentru un grup de 355 de elevi din clasele primare și gimnaziale din 3 comunități rurale.

Motivarea și facilitarea accesului la activități de educație non-formală, pentru 92 elevi gimnaziu și 93 de elevi din ciclul primar, prin programul de măsuri integrate destinate dezvoltării comunității – Clubul Vocea copiilor.

Creșterea gradului de implicare în activitățile educaționale prin dezvoltarea competențelor profesionale a unui nr. de 105 de cadre didactice și prin includerea a 75 de profesori în programul de instruire ”Abilități de viață”, în vederea reducerii și prevenirii abandonului școlar.

Proiectul aduce valoare adăugată prin complexul de măsuri personalizate aplicate sistematic la nivelul fiecărei comunități, prin crearea oportunităților de dialog interinstituțional privind subiectul educației, prin creșterea gradului de participare a unui număr mare de cetățeni la găsirea și implementarea de soluții pentru creșterea performanțelor sistemului educațional la nivel local, prin introducerea de tehnici și metode educaționale noi care transforme atât educația formală care se realizează în grădinițe și școli, cât și educația adulților (a cadrelor didactice). Abordarea propusă va avea impact reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, creșterea calității procesului educațional în grădinițe și școli și introducerea de formule educaționale inovatoare care au la baza nevoile elevilor.

Rezultate așteptate:

  1.  Climatul familial din cadrul comunei se va îmbunătăți semnificativ prin participarea a cel puțin 1155 de părinți la programul Școala Părinților. Aceștia vor avea abilități parentale dezvoltate în acord cu nevoile copiilor, cu o capacitate crescută de a înțelege nevoile copilului/copiilor și de a îi ajută să-și satisfacă aceste nevoi. Beneficiarii indirecți ai acestei măsuri vor fi copiii familiilor participante în program care vor avea un risc diminuat de abuz emoțional și/ sau fizic, vor crește într-un mediu sănătos și lipsit de pericole și își vor depăși temerile privind relația părinte – copil.
  2.  Va fi îmbunătățită în mod semnificativ calitatea actului didactic a profesorilor din 5 comunități, în urmă desfășurării programului de formare și mentorat pentru cadrele didactice. Astfel, la finele proiectului, vor fi înregistrate 105 cadre didactice cu competențe dezvoltate pentru o mai bună integrare școlară a elevilor care întâmpină dificultăți în cadrul a 5 școli. De asemenea, 75 de profesori vor face parte din programul de formare a abilităților de viață. 688 de copii vor fi beneficiarii indirecți ai acestui program de mentorat.
  3.  Va fi îmbunătățită în mod semnificativ comunitatea locală prin implicarea membrilor acesteia în luarea deciziilor publice la nivel local, în urmă desfășurării activităților Clubului Vocea copiilor. Astfel, 2 întâlniri de lucru cu autoritățile publice și cu factorii de decizie influenți la nivelul comunității, împreună cu organizarea unor dezbateri publice în jurul proiectelor la care au lucrat elevii de gimnaziu și expozițiile foto cu imagini surprinse de elevi prin metoda photovoice sunt menite a ridica gradul de participare publică a 92 de elevi de gimnaziu implicați în Clubul Vocea copiilor, a 93 de elevi din ciclul primar, implicați în Clubul Vocea copiilor, din 3 comunități
  4.   Va fi îmbunătățit în mod semnificativ accesul la educație pentru 688 de copii din mediul rural, din 3 comunități. Astfel, prin participarea la activități de tipul: activități socio-educaționale – Ateliere de Știința distractivă pentru 120 elevi din clasele pregătitoare și clasele 0-4, consiliere și dezvoltare personală, orientare în carieră pentru elevii din ciclul gimnazial, din clasele 5-8 (235 elevi), dezvoltare de abilități de viață independența și relaționare pentru elevii din ciclul gimnazial, din clasele 5-8 (235 elevi), activități de tip școală după școală/ activități remediale pentru 355 de elevi din 3 locații de implementare, clubul Vocea copiilor – Program de măsuri integrate destinate dezvoltării comunității pentru 185 de copii, pe termen lung estimăm un efect pozitiv tradus prin dezvoltarea accesului la educație și reducerea/ prevenirea abandonului școlar.

*** Programul Operațional Capital Uman

Parteneri: